Produs de protecție comună. ANPC - Autoritatea pentru protectia consumatorului, Produs de protecție comună


Sinteză I Produsele de protecție a plantelor desemnează pesticidele utilizate de fermieri pentru a-și proteja culturile împotriva dăunătorilor și a bolilor.

În UE, vânzările de substanțe active utilizate în produsele de protecție a plantelor depășesc   de tone pe an.

Cum se depune o reclamatie

Produsele de protecție a plantelor pot avea un impact asupra calității apei și solului, asupra biodiversității și a ecosistemelor și se pot regăsi ca reziduuri în alimente. II Începând din , UE a construit un cadru legislativ pentru autorizarea produselor de protecție a plantelor, pentru promovarea utilizării durabile a acestora și pentru reducerea riscului pe care utilizarea lor îl prezintă pentru sănătatea umană și pentru mediu. Comisia aprobă substanțele active care pot fi utilizate în produsele de protecție a plantelor autorizate în statele membre și verifică dacă acestea pun în aplicare legislația relevantă a UE.

De asemenea, Comisia promovează gestionarea integrată a dăunătorilor pentru a încuraja utilizarea unor metode de control preventive, naturale sau nechimice înainte de a se recurge la produse de protecție a plantelor.

III Comisia evaluează în prezent legislația din acest domeniu de politică, într-un context în care cetățenii și parlamentele se arată a fi din ce în ce mai preocupați de riscurile asociate utilizării pesticidelor. Activitatea Curții urmărește să vină în completarea acestui proces.

IV Obiectivul principal urmărit de Curte a fost de a evalua dacă acțiunea UE a redus riscul legat de utilizarea produselor de protecție a plantelor.

produs de protecție comună

Comisia și statele membre au luat măsuri pentru a promova utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor. Curtea a constatat însă că progresele înregistrate în măsurarea și reducerea riscurilor asociate utilizării acestor produse sunt limitate. Pe de o parte, activitatea Curții a arătat că acțiunea UE vizând utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor a demarat lent și, pe de altă parte, a permis identificarea deficiențelor cadrului actual al UE, descrise în acest raport.

Raport special: Pesticidele

V Curtea a examinat dacă legislația UE oferea stimulente eficace pentru reducerea dependenței de produsele de protecție a plantelor. Normele UE impun fermierilor să aplice gestionarea integrată a dăunătorilor, ceea ce înseamnă că fermierii ar trebui să recurgă la produse de protecție a plantelor doar în cazul în care metodele preventive sau de alt tip eșuează sau nu sunt eficace.

Deși sunt obligați să aplice gestionarea integrată a dăunătorilor, fermierilor nu li se cere să țină o evidență a modului în care aplică aceste metode, iar asigurarea respectării obligațiilor în materie este deficitară.

VI Politica agricolă comună poate contribui la sprijinirea utilizării durabile a produselor de protecție a plantelor, de exemplu prin produs de protecție comună obligatorii de consiliere agricolă și prin sprijinul financiar acordat pentru măsuri precum agricultura ecologică și pentru schemele de mediu. Corelarea plăților din cadrul politicii agricole comune cu cerințele legale poate contribui la asigurarea respectării acestor norme, însă aplicarea gestionării integrate a dăunătorilor nu constituie în prezent o condiție pentru a se beneficia de plăți în cadrul politicii agricole comune.

VII Accesul fermierilor la metode alternative și la produse cu risc mai redus i-ar putea ajuta pe aceștia să aplice gestionarea integrată a dăunătorilor.

VIII Curtea a examinat dacă Comisia și statele membre au evaluat riscurile și efectele asupra mediului antrenate de utilizarea produselor de protecție a plantelor și a constatat că datele colectate și puse la dispoziție nu erau suficiente pentru a permite o monitorizare eficace. Statisticile UE disponibile cu privire la vânzările de produse de protecție a plantelor sunt agregate la un nivel prea general pentru a fi utile, iar statisticile privind utilizarea agricolă a acestor produse nu erau comparabile.

IX În noiembrie , Produs de protecție comună a publicat o estimare cu privire la doi noi indicatori de risc armonizați. Niciunul dintre acești indicatori nu arată în ce măsură directiva a reușit să atingă obiectivul UE de a asigura o utilizare durabilă a produselor de protecție a plantelor. X Pe baza acestor constatări, Curtea recomandă Comisiei: să verifice că statele membre transformă principiile generale ale gestionării integrate a dăunătorilor în criterii practice și controlează respectarea acestor criterii la nivelul exploatațiilor, permițând corelarea acestora cu plățile din cadrul politicii agricole comune în perioada de după ; să îmbunătățească statisticile referitoare la produsele de protecție a plantelor atunci când va revizui legislația, astfel încât aceste statistici să fie mai ușor accesibile, mai utile și mai comparabile; și să evalueze progresele realizate în direcția obiectivelor de politică și să îmbunătățească indicatorii de risc armonizați sau să dezvolte unii noi, ținând seama de utilizarea produselor de protecție a plantelor.

Introducere Politica UE cu privire la produsele de protecție a plantelor 01 Produsele de protecție a plantelor desemnează pesticidele utilizate pentru a combate dăunătorii și bolile, pentru a influența procesele vitale ale plantelor, pentru a conserva produsele vegetale, pentru a distruge anumite plante sau părți nedorite ale acestora sau pentru a preveni creșterea nedorită a plantelor.

produs de protecție comună

Aceste produse produs de protecție comună insecticidele, fungicidele și erbicidele. Produsele de protecție a plantelor pulverizate pe câmpuri pot penetra în pământul și în apele din vecinătatea zonelor respective a se vedea figura 1. Aceste produse afectează plantele și animalele și pot contribui la declinul biodiversității 1inclusiv la reducerea populațiilor de insecte. De exemplu, Platforma interguvernamentală științifico-politică privind biodiversitatea și serviciile ecosistemice consideră că aceste produse reprezintă unul dintre factorii determinanți ai declinului populației de polenizatori 2.

Figura 1 Presiunile pe care la pot crea produsele de protecție a plantelor asupra mediului Sursa: Clearwater, R. Martin și T. Hoppe editoriEnvironmental sustainability of Canadian agriculture: Agri-environmental indicator report series — Report 4, Agriculture and Agri-Food Canada, Ottawa,p. Anexa I  enumeră cele mai produs de protecție comună acte legislative ale UE privind produsele de protecție a plantelor.

Toate produsele de protecție a plantelor fac obiectul unei proceduri de autorizare în două etape: Comisia aprobă mai întâi substanțele active; ulterior, statele membre pot autoriza forme comerciale ale produselor de protecție a plantelor care conțin substanțe active aprobate a se vedea anexa II. Conform criteriilor de aprobare ale UE, produsele de protecție a plantelor nu trebuie să producă efecte nocive asupra sănătății umane ori asupra sănătății animale și nu trebuie să producă efecte inacceptabile asupra mediului.

Figura 2 arată că, la nivelul de ansamblu al UE, vânzările de substanțe active conținute în produsele de protecție a plantelor au rămas relativ stabile în ultimii ani. Volumul vânzărilor nu este însă direct corelat cu riscurile și cu efectele asociate utilizării acestor produse.

Riscurile și efectele produselor de protecție a plantelor variază nu numai în funcție de substanțele active pe care le conțin, ci și în funcție de compoziția lor și de locul, momentul și modul în care utilizatorii le aplică în practică. Figura 2 Vânzările totale de substanțe active utilizate în produsele de protecție a plantelor UE Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor disponibile pe site-ul internet al Eurostat set de date extras la 22 iulie  Acest concept include, de asemenea, monitorizarea dăunătorilor și stabilirea unor valori-limită fiabile care să permită luarea unei decizii cu privire la necesitatea și la momentul aplicării unor măsuri de combatere a dăunătorilor.

Ea permite reducerea dependenței de produsele de protecție a plantelor: dacă aplică această abordare, fermierii recurg la produse chimice de protecție a plantelor numai dacă este necesar, după epuizarea metodelor preventive, fizice, biologice sau a altor metode nechimice de combatere a dăunătorilor a se vedea figura 3.

Gestionarea integrată a dăunătorilor este o parte importantă a politicii UE referitoare la produsele de protecție a plantelor și a devenit obligatorie în 5.

produs de protecție comună

Figura 4 prezintă câteva dintre principalele responsabilități cu relevanță pentru acest raport. Figura 4 Principalele responsabilități în cadrul politicii UE referitoare la produsele de protecție a plantelor Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

Sfera și abordarea auditului 09 Curtea a decis să efectueze un audit în domeniul politicii UE referitoare la produsele de protecție a plantelor, dat fiind interesul crescând al publicului și al părților interesate inclusiv al Parlamentului European. Comisia evaluează în prezent legislația din acest domeniu de politică și Curtea consideră că raportul său va veni în completarea acestei evaluări.

Primăria Sectorului 1 al Municipiului București Produs de protecție comună Politica comercială comună reprezintă, ansamblul de măsuri, instrumente, politici aplicate în domeniul relaţiilor comerciale externe al Uniunii Europene. În sens restrâns, politica comercială comună presupune crearea uniunii vamale între statele membre ale Uniunii Europene, aplicarea de principii uniforme cu privire la modificarea taxelor vamale, stabilirea de taxe vamale şi încheierea de acorduri comerciale cu ţările terţe, elaborarea şi implementarea politicii vizând regimul comun de import şi produs de protecție comună etc.

Curtea nu a urmărit să reevalueze evaluările științifice ale produselor de protecție a plantelor. Aceste state membre au fost selectate pe baza zonelor geografice Sud, Nord și Produs de protecție comună 8pentru a reflecta diferențele dintre practicile și condițiile agricole, precum și diferențele existente din perspectiva eforturilor de reducere a riscurilor legate de utilizarea produselor de protecție a plantelor promovarea gestionării integrate a dăunătorilor, cercetarea, sprijinul financiar și diferențele în ceea ce privește numărul de produse cu risc redus autorizate.

produs de protecție comună

Curtea a efectuat o vizită în Elveția pentru a înțelege modul în care produs de protecție comună din afara UE include în plățile directe către fermieri condiții legate de gestionarea integrată a dăunătorilor.

Curtea a examinat 18 planuri naționale de acțiune ale statelor membre 9 legate de reducerea riscurilor asociate utilizării produselor de protecție a plantelor. Pe lângă aceasta, au fost desfășurate interviuri cu 33 de fermieri selectați aleatoriu în produs de protecție comună exercițiului aferent declarației de asigurare a Curții. Observații Utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor a fost afectată de un demaraj lent Primele etape în punerea în aplicare a directivei au cunoscut întârzieri 12 Directiva din stabilește un cadru pentru utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor și pentru promovarea gestionării integrate a dăunătorilor, inclusiv prin utilizarea unor abordări alternative și a unor metode nechimice.

Statele membre au avut la dispoziție doi ani pentru a transpune directiva în dreptul național Comisia nu a verificat însă integralitatea sau corectitudinea transpunerii de către statele membre. De exemplu, Curtea a constatat că, deși Franța a luat măsuri pentru a pune în aplicare directiva, inclusiv promovând gestionarea integrată a dăunătorilor, cerințele aferente acestui concept nu au fost transpuse în legislația franceză.

Figura 5 prezintă principalele etape și ilustrează calendarul de punere a în aplicare a directivei. Figura 5 Termenele stabilite și calendarul real al principalelor etape Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza directivei și a documentelor Comisiei.

Toate planurile au produs de protecție comună însă transmise până în februarie  Comisia a trimis scrisori de avertizare tuturor statelor membre, în care indica deficiențe în primele lor planuri naționale de acțiune și aspecte problematice în punerea în aplicare a directivei. Primul raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu 12 era prevăzut pentru noiembrie , însă nu a fost prezentat decât în octombrie  Gradul de artroză deformantă a genunchiului trei sferturi dintre statele membre au înregistrat întârzieri în procesul de revizuire a planurilor în unsprezece cazuri, întârzierea a fost mai mare de un an în raport cu termenul fixat pentru fiecare stat membru în parte.

La data auditului, Comisia elabora cel de al doilea raport prevăzut pentru noiembrie  adresat Parlamentului European și Consiliului.

  1. ANPC - Autoritatea pentru protectia consumatorului, Produs de protecție comună
  2. Unguente pentru artroza articulațiilor picioarelor
  3. В существе была забавная неуклюжесть, и видеть в нем серьезную угрозу было бы нелепо, если даже по каким-то причинам оно и было враждебно настроено.
  4. Вопрос председателя застал его врасплох, однако он тотчас собрался с -- Полагаю,-- сказал он,-- что такая ситуация в прошлом не возникла ни разу лишь в силу чистой случайности.
  5. INFORMARE distribuitori de produse de protecție a plantelor – Comuna Mogoşoaia
  6. Скоро все это должно кончиться: через несколько дней он станет полноправным гражданином Диаспара,-- и ничто из того, что ему вздумается узнать, не сможет быть от него скрыто.

Începând dinComisia și-a intensificat acțiunile 17 Începând dinComisia a intensificat acțiunile întreprinse pentru a promova și a asigura punerea în aplicare a directivei. Printre inițiativele Comisiei se numără evaluarea planurilor naționale de acțiune și monitorizarea măsurilor luate de statele membre pentru punerea produs de protecție comună aplicare a directivei.

Un raport de sinteză 13 prezintă principalele constatări, oferă exemple de bune practici, de exemplu cu privire la protecția apei sau la formare și gestionarea integrată a dăunătorilor, și identifică principalele obstacole cu care se confruntă statele membre în punerea în aplicare a directivei. Ca obstacole în calea punerii în practică a gestionării integrate a dăunătorilor, mai multe state membre au raportat dificultăți în verificarea acestei abordări, precum și lipsa unor tehnici nechimice de combatere care să fie eficace și viabile din punct de vedere financiar.

ÎnComisia a trecut de la vizite de informare la audituri ale conformității și a început să formuleze recomandări și să solicite statelor membre să ia măsuri corective.

De asemenea, Comisia a lansat un portal web pentru utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor, care include informații esențiale, planuri naționale de acțiune și linkuri către site-urile oficiale ale statelor membre UE sprijină cercetarea cu scopul de a contribui la găsirea unor metode alternative de combatere a dăunătorilor, fezabile din punct de vedere economic. Orizont , programul pentru cercetare al UE, include cereri de propuneri de proiecte referitoare la strategii, instrumente și tehnologii vizând gestionarea durabilă a buruienilor, la găsirea de alternative la utilizarea produselor de protecție a plantelor și la gestionarea integrată a dăunătorilor.

Introducere

Parteneriatul european pentru inovare privind productivitatea și durabilitatea agriculturii urmărește să integreze diferite surse de finanțare și să aducă împreună fermieri, consultanți, cercetători, întreprinderi agricole, organizații neguvernamentale și alți actori ca parteneri în inovarea agricolă.

Rețeaua aferentă conectează proiecte de cercetare și inovare de anvergură finanțate în cadrul programului Orizont  cu grupuri operaționale mai mici, care lucrează la nivel național și regional, cu scopul de a elimina decalajul dintre cercetare și practică. Acțiunea UE nu încurajează într-o măsură suficientă fermierii să adopte gestionarea integrată a dăunătorilor Comisia și statele membre promovează gestionarea integrată a dăunătorilor, însă asigurarea aplicării acestei abordări este deficitară 21 O măsură importantă pentru asigurarea unei utilizări durabile a produselor de protecție a plantelor constă în gestionarea integrată a dăunătorilor.

Normele UE definesc acest concept ca fiind un set de opt principii generale a se vedea anexa III care vizează utilizarea altor metode preventive, naturale sau mai puțin nocive de combatere a dăunătorilor înainte de a se recurge la produse chimice de protecție a plantelor a se vedea, de asemenea, figura 3. Posibilitatea de a menționa gestionarea integrată a dăunătorilor pe etichetele rizartroza bilaterala de protecție a plantelor este o modalitate de sensibilizare.

În cursul vizitelor efectuate în statele membre, Curtea a identificat un singur exemplu de indicații direct legate de gestionarea integrată a dăunătorilor: anumite etichete din Lituania conțineau instrucțiuni pentru a se evita ca dăunătorii să devină rezistenți la produsul în cauză. Toate planurile naționale de acțiune examinate de Curte includeau informații cu privire la activități de formare, la schimbul de cunoștințe și la instrumente pentru monitorizarea dăunătorilor și pentru luarea deciziilor.

De exemplu, monitorizarea dăunătorilor și sistemele de alertă timpurie sunt o parte integrantă a conceptului de gestionare integrată întrucât îi ajută pe fermieri să aplice măsuri preventive și mai bine direcționate produs de protecție comună combatere a dăunătorilor. Comisia a constatat că majoritatea statelor membre 24 dintre acestea dispuneau de sisteme — finanțate din fonduri publice — de prognoză, de avertizare și de diagnosticare timpurie pentru combaterea dăunătorilor și a bolilor.

De exemplu, Lituania a dezvoltat un sistem IT interactiv care combină diferite aspecte ale sprijinului acordat utilizatorilor de produse de protecție a plantelor în aplicarea gestionării integrate a dăunătorilor a se vedea figura 6. Comisia a constatat deficiențe în planurile de acțiune naționale inițiale în ceea ce privește asigurarea aplicării gestionării integrate a dăunătorilor și a indicat în raportul său din adresat Parlamentului European și Consiliului a se vedea punctul  15 că statele membre ar trebui să elaboreze criterii pentru a evalua dacă fermierii aplicaseră gestionarea integrată.

Campanie de informare – Cursuri produse protectia plantelor – Primăria Comunei Islaz

Analiza Curții a arătat că majoritatea planurilor naționale de acțiune revizuite 12 din 18 nu descriu modul în care statele membre se asigură că toți utilizatorii profesioniști pun în aplicare principiile generale ale gestionării integrate a dăunătorilor.

Documentul urmărea să ajute statele membre să integreze acest concept în planurile lor naționale de acțiune și oferea orientări cu privire la monitorizarea conformității. Planurile naționale de acțiune s-au axat însă în principal pe formare, pe activități de consiliere și pe acțiuni de sensibilizare pentru a asigura o mai bună înțelegere a conceptului.

Aceste planuri nu au stabilit cerințe specifice care să transpună principiile generale ale gestionării integrate a dăunătorilor în acțiuni verificabile în practică.

Principiul numărul 8 al gestionării integrate a dăunătorilor le impune acestor utilizatori să verifice reușita măsurilor lor de protecție a plantelor pe baza evidențelor referitoare la utilizarea produselor de protecție și pe baza monitorizării dăunătorilor.

Cerințele UE nu obligă utilizatorii să țină evidența altor măsuri de gestionare integrată, dar Comisia a încurajat statele membre să introducă astfel de obligații în legislația națională.

Doar câteva state membre au făcut acest lucru a se vedea exemplul din caseta 1. Caseta 1 Fermierii irlandezi țin evidențe referitoare la gestionarea integrată a dăunătorilor În Irlanda, toți utilizatorii profesioniști trebuie să țină evidențe care să dovedească punerea în aplicare a gestionării integrate a dăunătorilor Fermierii consemnează motivul utilizării produselor de protecție a plantelor, inclusiv informații privind, de exemplu, tipul de dăunători prezenți, măsurile preventive luate, combaterea rezistenței, pragurile aplicate și daunele aduse culturilor.

Majoritatea fermierilor intervievați de Curte 27 din 33 au afirmat că erau familiarizați cu acest concept și că au aplicat principiile în exploatațiile lor, ceea ce indică o conștientizare puternică a conceptului în rândul fermierilor. Statele membre vizitate de Curte nu au putut însă confirma proporția utilizatorilor care respectau principiile gestionării integrate a dăunătorilor, acestea nefiind verificate în timpul inspecțiilor naționale.

Evaluarea conformității cu aceste principii necesită cunoștințe de specialitate și este dificilă deoarece depinde de cultură, de tipul de sol, de dimensiunea exploatației și de factori externi, cum ar fi condițiile meteorologice și tipul de dăunători. Dintre cele trei state membre vizitate de Curte, numai Țările de Jos au definit sancțiuni legate de gestionarea integrată a dăunătorilor. Auditurile Comisiei și vizitele efectuate de Curte în statele membre nu au găsit exemple pozitive de verificare a aplicării de către fermieri a principiilor gestionării integrate a dăunătorilor.

Caseta 2 conține exemple identificate în statele membre vizitate de Curte. Produs de protecție comună Puține state membre verifică aplicarea principiilor gestionării integrate a dăunătorilor În Franța, inspecțiile referitoare la produsele de protecție a plantelor acoperă utilizarea metodelor și a instrumentelor de monitorizare și măsura în care fermierii utilizează produse biologice produs de protecție comună metode de reducere a utilizării produselor chimice de protecție a plantelor, dar nu au fost definite sancțiuni pentru cazurile de neconformitate.

În Lituania, inspectorii completează un chestionar referitor la gestionarea integrată a dăunătorilor, cu scopul de a colecta informații privind cunoștințele fermierilor și punerea în practică a gestionării integrate.

Folie protectie plante Black cover, anti buruieni, polietilena, 1.5 x 100 m

Inspectorii verifică răspunsurile bazându-se, în măsura posibilului, pe documente justificative și pe alte dovezi. Ei nu evaluează însă respectarea produs de protecție comună gestionării integrate și, prin urmare, nu detectează încălcările cerințelor aferente și nu aplică sancțiuni. Inspectorii produs de protecție comună verifică însă conținutul acestui jurnal prin examinarea de documente justificative. Politica agricolă comună nu contribuie decât în foarte mică măsură la asigurarea aplicării gestionării integrate a dăunătorilor 28 În cadrul Comisiei, Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală este responsabilă pentru politica agricolă comună PAC.

Politica agricolă comună include instrumente care îi pot ajuta pe fermieri să asigure o utilizare durabilă a produselor de protecție a plantelor.

Alte măsuri relevante includ sprijinul pentru investiții, de exemplu investiții în echipamentele pentru agricultura de precizie. Statele membre planifică măsuri specifice în cadrul programelor de dezvoltare rurală.

Ecocondiționalitatea este un sistem care leagă plățile PAC de respectarea de către fermieri a unor standarde de bază legate de mediu, de siguranța alimentară, de sănătatea animalelor și a plantelor, de bunăstarea animalelor, precum și de cerința de a menține terenurile în bune condiții agricole și de mediu.

Corelarea plăților PAC cu cerințe prevăzute de legislație poate contribui la asigurarea aplicării acestor norme. Ecocondiționalitatea nu înseamnă că plățile PAC depind de respectarea acestor standarde de bază, însă statele membre impun sancțiuni administrative beneficiarilor care nu le respectă.

produs de protecție comună

Alte cerințe în materie de ecocondiționalitate, cum ar fi fâșiile de protecție și protecția apelor subterane, sunt și ele relevante pentru utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor. În cadrul inspecțiilor, autoritățile elvețiene verifică cerințe legate de protejarea solului și de promovarea biodiversității, de stabilirea și înregistrarea pragurilor de infestare, de alegerea corespunzătoare a produselor de protecție a plantelor și de justificarea utilizării acestora; în cazul fermierilor cu peste trei hectare de teren arabil, autoritățile elvețiene verifică de asemenea rotația culturilor.

Articole recente

Aceste condiții ar urma să acopere parțial utilizarea durabilă, dar nu ar include principiile produs de protecție comună integrate a dăunătorilor. Noua cerință legală de gestionare 13 ar urma să facă trimitere la directivă și să acopere, în ceea ce privește produsele de protecție a plantelor, crearea unor sisteme de certificare, inspectarea echipamentelor, restricții privind utilizarea în zonele protejate, precum și manipularea și depozitarea.

Print Utilizarea de protecție solară este unul dintre cele mai sănătoase lucruri pe care le puteți face pentru pielea dumneavoastră. O bună cremă solară, cu o puternică protecție UVA și UVB, vă poate feri de arsuri și minimizează dezvoltarea ridurilor și altor semne de îmbătrânire ale pielii. Este recomandată alegerea unui produs de protecție solară, cu un SPF crescut și rezistent la apă. Totodată, pentrul uzul cotidian, este indicată folosirea unui produs de protecție solară minerală cu zinc. Astfel de alternative protejează pielea de razele soarelui și tind să fie mai puțin iritante și mai hidratante decât produsele chimice de protecție solară, care acționează prin absorbția razelor și transformarea acestora în căldură, resimțit la nivelul întregului organism.

În schimb, statele membre ar urma să impună sancțiuni administrative beneficiarilor care nu respectă cerințele respective. Corelarea plăților PAC cu aplicarea gestionării integrate a dăunătorilor poate contribui la asigurarea punerii în practică a acestei abordări de către fermieri. Metodele nechimice evoluează, însă produs de protecție comună produselor de protecție a plantelor cu risc redus este scăzut 36 Se observă un accent din ce în ce mai puternic pe metodele nechimice și multe state membre promovează concepte precum biocontrolul Franța și biopesticidele Țările de Jos.

Ori de câte ori este posibil, ar trebui să se acorde prioritate metodelor nechimice 31definite ca metode alternative, inclusiv metode biologice de control al dăunătorilor Legislația UE menționează, de asemenea, produsele biologice 33dar nu include o definiție a controlului biologic al dăunătorilor sau o definiție a produselor biologice.

De exemplu, pentru evaluarea microorganismelor este nevoie de date diferite de cele necesare pentru evaluarea substanțelor chimice. Normele UE includ cerințe în materie de date și principii de evaluare distincte pentru microorganisme 34iar Comisia a instituit un grup de lucru pentru a evalua cerințele în materie de date și principiile de evaluare în vederea actualizării acestora.

De exemplu, în Franța, conform situației din iunie ,  de produse au fost autorizate ca produse de biocontrol și 23 ca produse cu risc redus. Unul dintre motive este că multe dintre produsele de biocontrol conțin substanțe active aprobate înainte de introducerea conceptului de risc redus în legislația UE 35dar procesul de aprobare arată, de asemenea, că nu toate substanțele active nechimice îndeplinesc criteriile pentru a fi considerate cu risc redus. Dintre substanțele active aprobate, Comisia a identificat 57 ca prezentând un potențial de risc redus 37 și a acordat prioritate reînnoirii acestora în raport cu alte substanțe active Comisia și numeroase state membre promovează produsele de protecție a plantelor cu risc redus.

Produs de protecție comună Conținutul Cum s-a produs tragedia din Mureș, unde un pastor a murit curentat în timpul unui botez Mihai Voinea - La această adresă se află sediul firmei de la care statul român așteaptă să-i fie livrate 1,7 milioane de măști de protecție Mai întâi a apărut știreadistribuită masiv pe rețelele de socializare: Guvernul României, prin Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate, a încheiat un acord cadru în valoare de 56 de milioane de lei 12 milioane de euro pentru achiziționarea de măști de protecție. Am mers acolo să vedem cine este femeia care va trebui să livreze 1. Comunicare cu privire la COVID Stimați Colaboratori, În vederea garantării continuității activităților productive am aplicat o serie de măsuri suplimentare și am implementat recomandările Minsterului Sănătății pentru gestionarea riscului igienico-sanitar precum și un set de măsuri suplimentare în materie de prevenire și gestiune a urgenței epidemiologice cu COVID, în cadrul grupului de firme CRIS-TIM.

Totuși, în Franța, astfel de măsuri de promovare de exemplu, derogarea de la interdicția privind publicitatea comercială vizează mai degrabă biocontrolul decât produsele de protecție a plantelor cu risc redus. Unii dintre fermieri intervievați de Curte 14 din 33 auziseră despre acest tip de produse, dar niciunul nu utilizase un astfel de produs. În schimb, toți fermierii intervievați auziseră despre sau utilizaseră metode biologice, fizice mecanice sau alte metode nechimice de combatere a dăunătorilor.

Măsurile de reducere a riscurilor vizează reducerea la minimum a expunerii oamenilor și a mediului la un produs de protecție a plantelor, de exemplu prin purtarea de echipamente de protecție, cum ar fi mănușile, sau prin respectarea unei fâșii de protecție pe care produsul să nu fie pulverizat. De exemplu, în Țările de Jos, două produse de protecție a plantelor care conțin substanța activă cu risc redus fosfat feric nu au fost autorizate în categoria cu risc redus pentru că a fost considerată necesară purtarea de mănuși de protecție.

Autoritățile neerlandeze au considerat că aceasta este o măsură specifică de reducere a riscurilor.

Franța și Lituania au autorizat ambele produse de protecție a plantelor în categoria cu risc redus. Cerințele de pe etichete includ purtarea de mănuși de protecție, dar autoritățile din cele două state membre consideră că aceasta este o măsură normală de precauție.

produs de protecție comună

Figura 7 Durata medie a procedurii de autorizare în perioada  Notă: graficul ilustrează intervalul mediu de timp dintre data depunerii cererii și data autorizării.

El nu este menit să reflecte respectarea termenelor legale, dat fiind că, pe durata autorizării, anumite activități nu fac obiectul acestor termene. Planul prevede 40 de acțiuni pentru Comisie, pentru statele membre și pentru părțile interesate externe.

Măsurile care vizează produsele cu risc redus se axau pe accelerarea procedurii de autorizare, pe analizarea posibilității aplicării umflarea articulației gleznei nu dispare taxe reduse și pe furnizarea de orientări.

Grupul de experți pentru protecția durabilă a plantelor a prezentat situația acțiunilor întreprinse într-un raport privind progresele înregistrate Planul de punere în aplicare a contribuit la sensibilizarea statelor membre, a Comisiei și a părților interesate cu privire la conceptul de risc redus, însă numărul de produse de protecție a plantelor din această categorie rămâne scăzut.